Cites

 

Na této stránce uvedeme, co to vlastně Cites je, co je ke správné registraci potřeba, jak dokument vypadá. V menu v podzáložce naleznete seznam krajských úřadů s kontakty. Do budoucna plánujeme zefektivnit tuto složku, zjednodušit, napsat přesný postup při narození želvy, nákupu či úmrtí.
 
 
Cites je úmluva o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (CITES) byla sjednána v roce 1973 ve Washingtonu. Jejím cílem je ochrana ohrožených druhů živočichů a rostlin před hrozbou vyhubení v přírodě z důvodu nadměrného využívání pro komerční účely. Úmluva reguluje zejména obchod s exempláři ohrožených druhů získaných z volné přírody, kontroluje však i obchod s živočichy odchovanými v zajetí nebo člověkem vypěstovanými rostlinami druhů, které jsou v přírodě ohroženy. V současné době má úmluva 175 smluvních stran, Česká republika je smluvní stranou od 1.1.1993 (od 28.5.1992 jako bývalá ČSFR).
Webová stránka CITES přináší průběžně aktualizované informace o naplňování úmluvy CITES na území České Republiky s odkazem na relevantní národní legislativu a právo Evropského společenství. Lze na ní kromě jiného nalézt, čeho se daná úmluva týká a jak funguje v praxi, na jaké druhy se vztahuje, či jak postupovat při vyřizování žádostí o povolení dovozu nebo vývozu ohrožených druhů a jiných dokladů CITES. Pro občany jsou rovněž užitečné uvedené odkazy na Sekretariát CITES, ostatní smluvní strany CITES, Evropskou komisi a především kompetentní orgány této úmluvy v ČR.
Zdroj: webové stránky ministerstva životního prostředí https://www.mzp.cz/cz/cites_obchod_ohrozenymi_druhy
Informace pro veřejnost: OMOB-10_210_CITES_povinne_informace-20100701.pdf (89,3 kB) o podmínkách při obchodování a jiném nakládání s živočichy a rostlinami, které jsou exempláči CITES, a o nepovinné registraci exemplářů podle zákona o obchodávní s ohroženými druhy č. 100/2004 Sb
Waschingtonská konvence - podle této dohody podléhají vybrané druhy živočichů a rostlin zvláštním předpisům, jejichž hlavním cílem je omezit jejich využívání pro obchodní účely. Konvence se proto vztahuje nejen na živá zvířata, ale i na mrtvé exempláře a výrobky z jejich těl (např. výrobky z želvoviny a jejich masa). Pro chovatele je důležité, že jakýkoliv transport zvířat mezi jednotlivými signatářskými zeměmi musí být dokladován povolením vystaveným v zemi ppůvodu (tzv. CITES Permit), stejně jako i veškeré další změny majitele musejí být provázeny předáním potvrzení o legálním nabytí daného exempláře. Předmětem regulace je v současné době přes 200 druhů živočichů a více než 30 000 druhů rostlin. Podle stupně ohrožení jsou rozděleny do tří kategorií, známých jako přílohy CITES:
 
1. kategorie zahrnuje druhy kriticky ohrožené, s nimiž je meziárodní obchod prakticky zakázaný (zahrnuje např. všechny druhy mořských želv).
2. kategorie upravuje obchod s druhy, jejichž situace sice není kritická, ale nepřiměřený lov nebo ničení lokalit by mohly tento stav významně zhoršit (což je problematika např. suchozemských želv rodu Testudo).
Pro druhy komerčně využívané jsou stanovovány kvóty jejich odchytu či lovu.
3. kategorie umožňuje reagovat na místní potřeby ochrany přírody a reguluje vývoz ze zemí, kde je daný druh ohrožený, i když celkově je druh jako takový prozatím mimo bezprostřední nebezpečí.

Mezi nejvzácnější, nejohroženější a nejnedostupnější želvy patří miniaturní suchozemské želvy z jižní Afriky - Homopus signatus.
 
Každopádně si nemůžeme přivést želvu např. z Řecka, kde jich je mnoho, protože:
1) Neměli bychom CITES.
2) Celníci přísně kontrolují, jestli nepřevážíme zvířata ukradená v daném státě.
Seznamy želv se každé dva roky doplňují a aktualizují podle toho, jak se mění situace daného druhu v přírodě.